A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Declaration of MX_Lang::load($langfile, $lang = '', $return = false, $add_suffix = true, $alt_path = '', $_module = '') should be compatible with CI_Lang::load($langfile = '', $idiom = '', $return = false, $add_suffix = true, $alt_path = '')

Filename: MX/Lang.php

Line Number: 70

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Declaration of MX_Loader::helper($helper) should be compatible with CI_Loader::helper($helpers = Array)

Filename: MX/Loader.php

Line Number: 412

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Declaration of MX_Loader::helpers($helpers) should be compatible with CI_Loader::helpers($helpers = Array)

Filename: MX/Loader.php

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Declaration of MX_Loader::language($langfile, $idiom = '', $return = false, $add_suffix = true, $alt_path = '') should be compatible with CI_Loader::language($file = Array, $lang = '')

Filename: MX/Loader.php

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Declaration of MX_Loader::_ci_get_component($component) should be compatible with & CI_Loader::_ci_get_component($component)

Filename: MX/Loader.php

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be assigned by reference

Filename: core/Loader.php

Line Number: 150

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be assigned by reference

Filename: core/Loader.php

Line Number: 656

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_Template_lib has a deprecated constructor

Filename: libraries/Template_lib.php

Line Number: 33

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Head has a deprecated constructor

Filename: libraries/Head.php

Line Number: 19

ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนหมู่บ้านพบสุข เทศบาลนครปากเกร็ด

ต้นแบบกระบวนการสร้างองค์ความรู้ปลูกจิตสำนึกให้ลงรากลึกสู่ชุมชน
กระบวนการปลูกจิตสำนึกเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆ เดินหน้าอย่างมั่นคง ปัญหาข้างหน้ารอการแก้ไขได้กลายเป็นประสบการณ์ สั่งสมในรูปแบบองค์ความรู้ ขยายผลสู่สังคมภายนอก คำจำความแห่งความสำเร็จของคนในชุมชนหมู่บ้านพบสุข ที่เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะในชุมชน ประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอกจนกลายเป็นชุมชนต้นแบบด้านการรีไซเคิลขยะอย่างเป็นระบบ
 
     
จุดเริ่มต้น
  ช่วงปลายปี 2546 คณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านพบสุข ได้ริเริมโครงการนำร่อง "ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนหมู่บ้านพบสุข" ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือทั้งจากเทศบาลนครปากเกร็ด รัฐบาลญี่ปุ่น และมูลนิธิ JICA โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนขยะไร้ค่าให้เกิดประโยชน์ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

   แรกเริ่มโครงการดังกล่าว ใช้วิธีการของญี่ปุ่น ที่มีจุดอ่อนคือ ปุ๋ยที่ได้มีความชื้นสูง และมีกลิ่นรุนแรง ซึ่งหลังจากที่ดำเนินโครงการได้ประมาณ 2 ปี ทางกลุ่มจึงได้ตัดสินใจใช้วิธีการในการนำจุลินทรีย์ น้ำ EM ซึ่งได้จากการเรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติมจากศูนย์เกษตรคิวเซนต์ สระบุรีทำให้สามารถลดปัญหาของกลิ่นเหม็น จากนั้นจึงดำเนินการควบคู่ไปด้วย 

   เมื่อประสบความสำเร็จในขั้นแรก ได้ขยายผลสู่ภาคชุมชน โดยเริ่มแนะนำวิธีการในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะชีวภาพ และขยะที่มีพิษออกจากกัน และที่สำคัญคือการนำผลที่ได้จากกระบวนการแปรสภาพขยะ คือปุ๋ยหมัก และน้ำ EM แจกจ่ายให้สมาชิกในชุมชนได้ทดลองใช้จริง รวมทั้งการผลักดันให้ศูนย์ฯ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ผ่านการส่งเสริมความรู้กระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อเกิดผลลัพธ์ที่ดีความร่วมมือก็เพิ่มขึ้น 

   จากความสำเร็จในปัจจุบัน ได้กลายเป็นแรงผลักดันให้ก้าวสู่การเรียนรู้ด้านการรีไซเคิลขยะอย่างเต็มตัว และเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของโครงการดีๆ ที่เกิดจากความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นภาระความรับผิดชอบโดยตรงของทุกคน ที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจและเห็นประโยชน์