21 กันยายน 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี นำคณะผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ จ.อุทัยธานี มาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารงานในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และการจัดการขยะสด ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข เทศบาลนครปากเกร็ด