20 กันยายน 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก นำคณะผู้นำท้องถิ่น ประชาชน หน่วยงานต่างๆ จ.นครนายกมาศึกษาดูงานเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง การจัดการขยะสด ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข เทศบาลนครปากเกร็ด