วันนี้ 13 กันยายน 2559ต้อนรับคณะอบต.ดงละคร จ.นครนายก ศึกษาดูงานเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง การจัดการขยะสด ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข เทศบาลนครปากเกร็ด