29/8/59  เช้า/บ่าย ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลคลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้วจ.ปทุมธานี นำคณะนักเรียนและประชาชนมาศึกดูงาน เรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ที่ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข เทศบาลนครปากเกร็ด และลงมือทำ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ จากจุลินทรีย์อีเอ็มเปลือกมะนาว เปลือกสับประรด เลฯ