18 สิงหาคม 2559  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก9 ประเทศ การนำโดย บ.เอ็มโร่ เอเชีย ประกอบไปด้วย มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ เวียดนาม พม่า ศรีลังกา เคนย่า อเมริกา ญี่ปุ่น ดูเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชุน การจัดการขยะเปียก ของศุนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข เทศบาลนครปากเกร็ด โดยใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม