16 สิงหาคม 2559ต้อนรับคณะเทศบาลตำบล กกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ศึกษาดูงานเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง การจัดการขยะสด ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข เทศบาลนครปากเกร็ด