28 กรกฎาคม 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลปากแพก จ.กาญจนบุรี ครั้งที่2 กลุ่มเป้าหมายที่จะนำไปลงมือปฎิบัติขยายผล การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ศูนย์รีไซเคิลฯลได้เชิญ อ. พัฒพงษ์ บุญเลิศ จากมูลนิธิเกษตธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาร่วมบบรรยายให้ความรู้เรื่องจุลินทรีย์อีเอ็ม อย่างเต็มทีร่วมกับทีมวิทยากรของศูนย์รีไซเคิลฯล และพาไปดูวิธีการคัดแยกขยะเปียกตั้งแต่ในครัวและวิธีการนำน้ำจุลินทรีย์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทางในครัวเรือน