14กรกฎาคม 2559      ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.พุคำจาน อ.พุทธบาท จ.สระบุรีมาศึกษาดูงานศุนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข เรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ที่ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข เทศบาลนครปากเกร็ด