13 กรกฎาคม 2559  ต้อนรับคณะจาก อบต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก มาศึกษาดูงานเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ที่ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข เทศบาลนครปากเกร็ด