วันศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 เวลา08.30 น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ชุมชนอยู่ดีมีสุข อ.เมือง จ.ระนอง มาศึกษาดูงานที่ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชน พบสุข การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเริ่มที่ครัวเรือน ,มาแปรสภาพเป็นปุ๋ยชีวภาพและน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ และการนำเปลือกมะนาว เปลือกสับปะรดมาทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้ำยาล้างจาน ถูพื้น ล้างห้องน้ำ