วันศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เช้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบล สามโคก อ.สามโคก ปทุมธานี และ
คุณวิชัยเดช ดวงพัฒตรา ผช.ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค5 คุณธำรงค์ จันทร์สุกรี ประธานชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 9 คุณ สุขศรี เดชฤดี ประธานชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 เทศบาลนครปากเกร็ด
มาศึกษาดูงานเรื่องการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเริ่มที่ในครัวเรือน และนำขยะมาสร้างมูลค่าทำเป็นปุ๋ยชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนเป็นมิตรกับสิ้งแวดล้อม เช่นน้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ ด้วยน้ำหมักจากจุลินทรีย์อีเอ็มจากเปลือกมะนาว เปลือกสับปะรด