วันเสาร์18 มิถุนายน 2559  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี มาดูงาน ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนหมูาบ้านพบสุข การส่งเสริมมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในครัวเรือน เพี่อ ลดปริมาณขยะตั้งแต่ในชุมชน และนำขยะมาเปลี่ยนสภาพเป็นปุ๋ยชีวภาพ และน้ำจุลินทรีย์อีเอ็ม และผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม