10/6/2559 ต้อนรับคณะนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก  จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย( AIT) มาศึกษาดูงานที่ศูนย์รีไซเคิลชุมชนหมู่บ้านพบสุขเรื่องการจัดการขยะ ชุมชน