2มิถุนายน 2559 ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนหมู่บ้านพบสุข เทศบาลนครปากเกร็ด ต้อบรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนคร แม่สอด จ.ตาก มาดูงานการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางครัวเรือน และในชุมชน