30 พ.ค. 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน .อ.ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำประชาชนมาศึกษาดูงานที่ศุนย์รีไซเคิลชุมชนหมู่บ้านพบ เกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน