27 พ.ค. 2559   ต้อนรับคณะนักศึกษาผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันพระปกเกล้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์รีไซเคิลชุมชนหมู่บ้านพบสุขเรื่องการจัดการขยะชุมชนและการนำขยะสร้างมูลค่าเพิ่ม