16  มีนาคม2559  ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติอนุบาลเมจิกเยียร์ส  ปากเกร็ด