วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ต้อนรับคณะจากเทศบาล ตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ มาศึกษาดูงานการจัดการขยะที่ศูนย์รีไซเคิลชุมชนพบสุข