29 กรกฎาคม 2557 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบางม่วง