ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุขต้อนรับคณะกรรมการโครงการเทศบาลคาร์บอนต่ำ    7กรกฎาคม 2557